Back To Top

Banner top

1.  Văn hóa làm việc

-   Không sợ khó: Chữ “Khó” khiến con người ta Trí tuệ.

-   Không sợ khổ: Chữ “Khổ” khiến con người ta có Tâm.

-   Sợ không có uy tín: Chữ "Tín" là sự đầu tư có lời nhất trong mỗi DN.

-   Sợ không có trí tuệ: Chữ "Trí" là tài sản vô giá và sự giàu có nhất của mỗi người.

-   Sợ không có tâm: Chữ "Tâm" để đánh giá cái tầm của mỗi người trong xã hội.

2.  Tư duy thành công

vanhoa vnnp 

Liên hệ VNNP EDU